• Greenpeace sten beskytter havet

  Udgivet den 25. maj 2011 Hanne Lyng Winter Ingen kommentarer

  I august 2008 lagde Greenpeace sten i et Natura 2000-område i Nordsøen, for at beskytte havets natur imod blandt andet bundtrawling. Her knap tre år efter kan Greenpeace dokumentere, at stenene virker efter hensigten, og at de er fyldt med liv.

  Ud over selve beskyttelsen var meningen med aktionen at få blandt andet den tyske og danske regering til at beskytte vores havområder.

  Europa, og dermed også Danmark, har nemlig en række ”beskyttede” områder, der er udpeget fordi de indeholder et unikt dyreliv og en unik natur. Problemet er bare, at områderne slet ikke er beskyttet. Det er fx fuldt lovligt at trække tonstunge trawlskovle igennem et Natura 2000-område. Greenpeace arbejder for en fuld beskyttelse af de marine Natura 2000-områder.

  Der var ingen beskyttelse af områderne i 2008, og sådan er det desværre også i dag.

  Den danske regering har nemlig i årevis syltet og udskudt en beskyttelse af den danske havnatur. Dette bryder ikke bare med EU-lovgivning, men går også stik imod almindelig sund fornuft. Desværre ser denne laissez-faire tilgang til beskyttelsen af vores fælles havnatur ud til at fortsætte.

  Stenene i Nordsøen har faktisk gjort, hvad den danske og tyske regering ikke formår. De har beskyttet havets natur.

  En af stenene ved Sild rev som Greenpeace lagde ned i 2008 er nu fyldt med liv og beskytter området imod bundtrawlingEn af stenene ved Sild rev, som Greenpeace lagde ned i 2008, er nu fyldt med liv og beskytter området imod bundtrawling.

  Der var stor politisk ståhej da stenene blev lagt. Den daværende fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) var forarget og Danmarks Fiskeriforeningen var ligeså. Der var dog andre, der mente, at Greenpeace havde fat i den lange ende.

  Johs Poulsen (R) skrev således at Greenpeace-aktionen i Tyskland burde følges op af politisk handling i Danmark, ved at sikre en reel beskyttelse af de allerede udpegede Natura 2000-områder, Ida Auken (SF) kaldte daværende miljøminister Troels Lund Poulsen i åbent samråd om den manglende beskyttelse af den danske havnatur og Landsforeningen for Levende Hav fandt aktionen rigtig god, idet den gjorde offentligheden opmærksom på de ødelæggelser, der følger med fiskeriet med trawl.

  Også en lignende aktion i Kattegat fik politikerne, blandt andet Socialdemokratiet på banen med de samme krav.

  Det som Greenpeace nu har dokumenteret, og som der sådan set også er bred videnskabelig dokumentation for er, at naturen i havet godt kan blomstre, hvis den beskyttes. Denne beskyttelse er ikke bare noget Danmark er forpligtet til i forhold til EU’s habitatdirektiv, det er sådan set også sund fornuft – prioritering af en sund og mangfoldig havnatur er nemlig helt essentiel, hvis vi også i fremtiden vil have gavn af alle havets mange goder.

 • Havreservater kan redde livet i havet

  Udgivet den 20. januar 2011 Hanne Lyng Winter 1 kommentar

  I dag præsenterer Danmarks Miljøundersøgelser en rapport, der konkluderer, at Danmarks dyr, planter og natur har det rigtig skidt. Også i havet står det slemt til, rigtig slemt! Det er faktisk det stykke danske natur, forskerne ved allermindst om – og det, som vi paradoksalt nok har mest af!

  Det værste ved det hele er, at både regering og forskere ved, hvad der skal til for at vende udviklingen. Regeringen gør bare ikkenoget  – den lader stå til, og er håbløst uambitiøs, når det kommer til beskyttelse af natur. Et eksempel er de havreservater – eller Natura 2000-områder som de også hedder – som regeringen har udpeget på havet. Disse områder er udpeget som beskyttelsesværdige ifølge EUs habitatdirektiv fra 1992, fordi der er en sårbar natur på bunden som for eksempel stenrev eller fordi Danmarks eneste hval, marsvinet, lever der. Problemet er bare, at regeringen overhovedet ikke har gjort noget for at beskytte dem. Det er for eksempel stadig fuldt lovligt at trække et trawl lige ind igennem et områder, der er udpeget som ”beskyttet”, selvom trawl giver masser af bifangst og ødelægger havbunden.

  Hvis vi på nogen måde skal gøre os håb om at bremse tabet af dyr og planter i havet og vende den sørgelige udvikling, så bliver miljøminister Karen Ellemann simpelthen nødt til at tage styringen i miljøpolitikken og kræve at i det mindste de beskyttede områder bliver fri for fiskeri.

  DMU-rapporten er tiltrængt, men konklusionerne er desværre ikke nye – bestemt heller ikke for havets vedkommende. I 2009 udgav DMU en tilstandsrapport, der sagde stort set det sammen, i foråret 2010 udgav det Grønne Kontaktudvalg en rapport, der konkluderede at biodiversiteten i den danske natur – også i havet – var i tilbagegang, og HELCOM udgav også i 2010 en rapport om Østersøen og Kattegat, der viser det samme billede. Det står skidt til i vores havområder!

  Danmark var forpligtet af et FN og EU-mål til at bremse tabet af biologisk mangfoldighed inden 2010. Den blæste regeringen højt og flot på og nu er målet om at lade være med at udrydde arter udskudt til 2020. Det er jo om noget en virkelig håbløs måde at føre naturpolitik på. Bare at lade stå til. Ja, jeg ved ikke engang om jeg vil kalde det politik, for det er jo ingenting.

 • Bøder på baggrund af Greenpeaces dokumentation

  Udgivet den 24. november 2010 Hanne Lyng Winter 3 kommentarer

  Ifølge Danmarks Fiskeriforening vil politiet nu idømme en piratfisker fra Gilleleje en bøde på 100.000 på baggrund af det materiale, Greenpeace har afleveret til fiskerikontrollen. Materiale der viste systematisk fiskeri i et ellers totalfredet område i Kattegat.

  Det er et vigtigt signal at sende, at man som fisker ikke kan drive hasard med en fælles ressource, i dette tilfælde torsken i Kattegat, så jeg er glad for sagens udvikling.

  Jeg har heller aldrig tvivlet på styrken i vores materiale, og jeg er selvfølgelig glad for, at politiet ser ud til at mene det samme.

  Nu håber jeg, at fiskerne respekterer den nødvendige fredning, sådan at den truede Kattegat-torsk igen kan blive en del af økosystemet.

  Ifølge Danmarks Fiskeriforening vil værdien af de fangster, der er gjort på de ulovlige togter også blive konfiskeret, svarende til formentlig mellem 300.000 og 500.000 kr. Før bødeniveauet er endeligt fastlagt skal sagen dog først for retten, da der er tale om konfiskation.

 • Fødevareministeriet laver usandt spin!

  Udgivet den 12. november 2010 Hanne Lyng Winter 1 kommentar

  Trawlfiskeri er skånsomt! Ja, jeg var ved at få min morgenkaffe galt i halsen, da jeg læste dette i en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet!

  Sikke en omgang vrøvl! Trawlfisker er IKKE skånsomt, og at omtale det som sådan kan ikke være andet end et forsøg på fra fødevareministeriets side på at forsvare den førte politik. En politik der har ført til afviklingen af det kystnære skånsomme fiskeri og en oprustning af det fiskeri, der i effektiviseringens navn i højere og højere grad satser på trawl!

  Der argumenteres for, at trawlfiskeriet nu bliver skånsomt, fordi det bliver obligatorisk at bruge selektivt trawl, når der fiskes efter jomfruhummer i Kattegat. På den måde skulle der efter sigende ikke blive fanget så mange torsk, som i Kattegat er truet.

  At kalde selektivt trawl skånsomt, er det samme som, at sige at en pistol er mindre farlig fordi den ikke rammer 100 % plet. Altså direkte forkert!

  Trawlfiskeri er i høj grad skyld i de problemer, vi ser i Kattegat i dag: faldende fiskebestande, ødelagte stenrev og ubæredygtigt fiskeri. I Øresund fanger man flere torsk end man gør i Kattegat. Hvorfor: fordi der har været trawlforbud siden 1932.

  Hvis man virkelig vil satse på et bæredygtigt fiskeri og sunde og produktive fiskebestande i fremtiden, skal trawlfiskeriet i stor stil afvikles – ikke udvikles og sælges som skånsomt. Samtidig skal der skabes et frirum til fisk og havdyr ved, at der oprettes fuldt beskyttede havparker helt fri for blandt andet fiskeri.

 • Få nu piratfiskerne væk fra havet!

  Udgivet den 13. oktober 2010 Hanne Lyng Winter 4 kommentarer

  I august kunne Greenpeace afsløre omfattende ulovligt fiskeri i et ellers totalfredet område af Kattegat.

  På et samråd i folketingets miljøudvalg i dag skulle fødevareminister Henrik Høegh redegøre for hvad han vil stille op med piratfiskerne og hvad han vil gøre for at stoppe piratfiskeriet.

  På samrådet kunne fødevareministeren oplyse at:

  • ikke mindre end 23 gange fra den 13 – 30. september i år har et dansk fiskefartøj sejlet med en hastighed der indikere at der trawlfiskes inde i det ellers totalfredede område
  • myndighederne har ekstra fokus på mere end 30 fartøjer i Kattegat, grundet ”mystisk” adfærd
  • myndighederne også før Greenpeace afsløringerne i august var klar over at der var problemer med ulovligt fiskeri i området

  Derudover tog den svenske kystvagt den 30. august et dansk fiskefartøj inde i området i formodet ulovligt fiskeri.

  Der er altså meget der tyder på, at fiskerne endnu ikke har forstået at området altså er fredet for fiskeri!

  Fødevareministeren sagde på samrådet i dag, hvad han også tidligere har sagt. At ulovligt fiskeri er uacceptabelt og at hvis det ikke stopper nu, så må piratfiskerne fratages retten til at fiske i kortere eller længere perioder.

  Hvor meget der skal til før disse sanktioner træder i kraft kom ministeren dog ikke nærmere ikke ind på. Det er en skam.  Piratfiskerne skal efter min mening simpelthen væk fra havet, og kun ved at handle nu, kan ministeren gøre sig noget håb om at det ulovlige fiskeri stopper.

  Det er ingen hemmelighed, at Kattegat-torsken er truet på sin eksistens primært på grund af fiskeri! Fiskerne vil gerne skyde skylden på miljøforhold, men det er simpelthen ikke andet end en dårlig undskyldning.

  Øresund grænser lige op til Kattegat. Torsken i Øresund har det meget bedre end den i Kattegat. Faktisk viser de officielle landingsstatstikker at produktiviteten er 100 gange højere i Øresund end i Kattegat – en rapport fra maj i år er meget klar i sin konklusion om hvorfor det ser sådan ud: Det er fordi der ikke har været trawlet i Øresund siden 1932.

  Altså, ikke nok med at fiskerne ikke kan overholde reglerne, men også den fangstmetode de benytter – trawling – er skyld i at fiskebestandene går tilbage.

  Så kære Henrik Høegh – stop det ulovlige fiskeri, men for at få et sundt og produktivt hav bliver du simpelthen nødt til at gå videre end det.

  De danske havområder må også beskyttes imod overfiskeri og ødelæggende fangstmetoder som f.eks. bundtrawl. Samtidig må der oprettes flere områder på havet, der helt er fritaget for alle former for fiskeri – helt som vi har beskyttede områder på landjorden.

 • Piratfiskeriet i Kattegat fortsætter!

  Udgivet den 22. september 2010 Hanne Lyng Winter 2 kommentarer

  Den 24. august fremlagde Greenpeace dokumentation for et tilsyneladende systematisk piratfiskeri fra Gilleleje havn.

  I halen på afsløringerne udtalte fødevareminister Henrik Høegh (V) at ” Det er helt uacceptabelt. Hvis det ikke stopper nu, så må vi skærpe sanktionerne over for fiskerne

  Men allerede mandag den 30. august fangede den svenske kystvagt endnu et dansk fartøj med trawlet ude i det ellers totalfredede område i Kattegat!

  Området er fredet fordi det er der, at Kattegat-torsken gyder; og Kattegat torsken har i den grad brug for beskyttelse! Bestanden er historisk lav og fortsætter med at falde til trods for kvotenedsættelser og en EU genopretningsplan.

  Men hov! Området er totalfredet. Torsken er ved at forsvinde. Alligevel bliver der fisket på livet løs i området. Hvad tænker fiskerne på?

  Fødevareminister Henrik Høegh er kaldt i samråd i folketingets fødevareudvalg i dag kl. 14.30. Her skal han blandt andet svare Folketinget på, hvilke konkrete initiativer han vil tage for at beskytte det fredede område.

  Jeg håber virkelig at fødevareminister Henrik Høegh vil gøre alvor af sine udtalelser, og skærpe sanktionerne overfor de fiskere, der fisker ulovligt. For budskabet om at overholde fredningen af området er åbenbart ikke trængt igennem.

  Den helt oplagte sanktionsmulighed er at fratage notoriske pirater retten til at fiske i kortere eller længere perioder. Hvis man ikke kan overholde fiskerilovgivningen, så mener jeg, at den ansvarlige politik må være at få de fiskere væk fra havet. En fratagelse af fiskerettigheder bør kobles med større bøder.

  En anden mulighed – der dog ikke udelukker den første – er at gøre det obligatorisk for alle fartøjer at få et kamera installeret på sit fartøj. På den måde kan myndighederne se både hvor der fiskes og hvad der hives ombord. Regeringen har allerede søsat et projekt af denne art.

  Jeg ved godt, at man ikke kan installere kameraer på alle danske fartøjer i morgen. Men så må der prioriteres.

  Myndighederne kan passende begynde med at sætte kameraer på fartøjer, der fisker i havområder, der huser bestande der er fisket helt i bund og hvor der oven i købet foregår omfattende ulovligt fiskeri.

  Sådan et område er Kattegat!

  Der skal handles nu! Torskebestanden i Kattegat er i knæ, og der foregår tydeligvis derudover omfattende piratfiskeri oveni. Det er en dødsensfarlig cocktail, og opskriften på sikker deroute af vores havområder og fiskebestande.

 • Danmarks Fiskeriforening skal sætte handling bag ordene

  Udgivet den 30. august 2010 Hanne Lyng Winter Ingen kommentarer

  Igennem længere tide er Greenpeace løbende blevet tippet om ulovligt fiskeri foregående primært fra Gilleleje havn. Det ulovlige fiskeri har ifølge de tip, jeg har fået, foregået både i Øresund, ved ulovlige landinger og ved fiskeri i et område, der er fredet for at beskytte torsken i Kattegat, der er faretruende tæt på kollaps.

  Det er ikke nyt for Fiskerikontrollen, at der foregår ulovligheder i dette område, heller ikke for den svenske kystvagt og det er heller ingen hemmelighed i Gilleleje. Vi har filmet 4 fartøjer, der lå inde i det fredede område og trawlede – og de kunne se hinanden.

  Alle ved altså det foregår. Hvad der mangler er politisk handling for at stoppe det.

  For selvom fiskerikontrollen faktisk fanger piratfiskerne, når de er på rov i det fredede område – ja så fortsætter det ulovlige fiskeri tydeligvis. Der er brug for større bøde, bedre overvågning og en mulighed for fiskerikontrollen til at fratage fiskerne deres licenser, hvis de gang på gang fanger dem i ulovligheder.

  Det er sørgeligt at læse de udmeldinger, der kommer fra fiskere i Gilleleje og formanden for Danmarks fiskeriforening, Svend-Erik Andersen. De forsøger i et desperat forsøg på at fraskrive sig et ansvar at skyde torskens dramatiske tilbagegang på klimaforhold og miljøpåvirkninger.

  De taler imod bedrevidende, for de ved udmærket godt at det ikke er rigtigt! Hovedårsagen til, at der næsten ikke er torsk at finde i Kattegat er: fiskeriet. Det siger biologerne og det ved fiskerne.

  Fiskeriet er simpelthen hovedsynderen, og bundtrawling i særdeleshed.

  Bundtrawling er nemlig intet mindre end en katastrofe både for økosystemet og fiskeriet. Det blev påvist i en rapport fra EU Parlamentet så sent som i maj i år.

  Rapporten fastslog, at fiskebestandene og torsken har det meget bedre i Øresund end i Kattegat simpelthen fordi der ikke trawles. Og fiskerne vil vel ikke påstå, at miljøet er så markant anderledes i de to naboområder, at det kan forklare den store forskel i bestandenes tilstand!

  Hvis formanden for Danmarks Fiskeriforening , Svend-Erik Andersen, virkelig “ikke kan acceptere ulovligt fiskeri”, så ser jeg frem til, at Danmarks Fiskeriforening støtter de politiske vinde, der nu blæser, takket være Greenpeace’ afsløringsarbejde i Kattegat, og arbejder for højere straffe og større sanktioner for piratfiskere!

  Eller vil Danmarks Fiskeriforening lade piratfiskerne grine hele vejen hen til banken, imens den sidste torsk forsvinder fra Kattegat?

  Jeg arbejder for at beskytte vores havområder og de dyr, der lever der. Inklusiv torsken. Jeg kan simpelthen ikke sidde og se på, at en håndfuld fiskere fra Gilleleje åbenbart er rystende ligeglade med, fiskebestanden i Kattegat. Kattegat torsken er en del af økosystemet, forsvinder den, ændrer økosystemet sig drastisk.

 • Greenpeace sejrer ved svensk domstol

  Udgivet den 5. marts 2010 Hanne Lyng Winter Ingen kommentarer

  Sidste år lagde Greenpeace 203 sten på havets bund i Kattegat for at beskytte havbunden og de dyr der lever der imod bundtrawling.

  Den højeste miljøret i Sverige – miljøhøjesteretten, har nu endeligt afgjort at stenene beskytter området, og at aktionen derfor var lovlig.
  Nu må den danske regering – med miljøminister Karen Ellemand og fødevareminister Henrik Høegh i spidsen – tage ansvaret for at beskytte de danske havområder. Ikke bare imod bundtrawling, men også imod alle de andre trusler så som overfiskeri, iltsvind og giftige kemikalier.

  Det er glædeligt, at Greenpeace nu har rettens ord for, at vi gjorde det rigtige med vores sten i Kattegat sidste år. Men det er en så uendelig lille del af havet, 203 sten kan beskytte, og vores hav har desværre akut brug for kunstigt åndedræt, det gisper nemlig efter vejret.
  Desværre har den danske regeringen intet gjort for at komme vores hav og de dyr der lever der til undsætning.

  Af de 8 marine naturtyper der optræder på EU’s habitatdirektiv fra 1992 vurderes de alle til at være i dårlig stand, torsken i Kattegat er en af de mest truede bestande i Europa og ålen er ved at forsvinde fra vores farvande. Samtidig kæmper havet med alt for mange næringssalte og iltsvind.
  For at få et sundt og produktivt hav og fisk på bordet også i fremtiden, er det simpelthen nødvendigt at beskytte store dele af havet i fuldt beskyttede ”no take” zoner.

  Derfor bør fødevareminister Henrik Høegh og miljøminister Karen Ellemand i de kommende naturplaner for vores havområder, sørge for at netop sådanne områder bliver en realitet.

 • Er Karen Ellemann naturens kvinde?

  Udgivet den 23. februar 2010 Henrik Pedersen Ingen kommentarer

  De færreste havde troet, at den tidligere miljøminister Troels Lund Poulsen kunne andet end at køre traktor og snakke natur, mens han bød endnu en snæbel velkommen. Men det lykkedes faktisk for Troels Lund at arbejde for stop af import af farligt træ i EU, ligesom han fik sat cocktaileffekter af kemikalier på EU Kommissionens dagsorden.
  Det er i det spor, den nye miljøminister Karen Ellemann skal fortsætte, og der er rigeligt at tage fat på. Det lykkedes nemlig overhovedet ikke for Troels Lund at beskytte de danske havområder. Jeg tvivler på, at han overhovedet spejdede derud! Livet i de danske have lider, Danmarks Natura 2000-områder er helt ubeskyttede og flere havparker skal udpeges. Havets natur- og dyreliv lades i stikken til fordel for fiskerierhvervet. Ude af øje, ude af sind? En rigtig miljøminister beskytter også den natur, vi ikke lige ser i hverdagen. Det kræver format, og det tror jeg på, at Karen Ellemann har – indtil andet er bevist, i hvert fald.

  Jeg nævnte den tidligere ministers arbejde imod ulovlig import af træ. Typisk træ, der kommer fra unik regnskov, vi alle gerne vil beskytte. Vi ønsker ikke ulovligt fældet træ i soveværelset og på terrassen. Hvis Karen Ellemann ikke kan opnå et forbud i EU, bør hun som minimum fremsætte et forslag til dansk lovgivning på området, som fuldt modsvarer den danske regerings ambitioner til EU-lovgivningen.

  Miljøministeren lander på den nye taburet i et særligt år; biodiversitetens år. Verdens lande mødes til oktober i Japan, mens naturen er i krise. Forstærket af klimaeffekterne er alverdens habitater og arter under pres. Mange vil uddø for evigt. Det er en kæmpe udfordring for den nye minister at foretage et grundlæggende eftersyn af danske sektorpolitikker som landbrug, fiskeri, energi og transport. Det er bydende nødvendigt, hvis ellers Danmarks og EU’s mål på den kommende biodiversitetskonference er at stoppe tab af biodiversitet senest i 2020 samt begynde genopretning.
  Disse er nogle af de vigtigste udfordringer for Karen Ellemann. Der er nok at tage fat på, og Greenpeace vil fra dag ét holde skarpt øje med, at hun lever op til forventningerne.

 • Godt Eva Kjer Hansen – men stop ikke her!

  Udgivet den 22. februar 2010 Hanne Lyng Winter Ingen kommentarer

  Torsken i Kattegat har det elendigt! Det er faktisk en af de fiskebestande i Europa, der har det værst. Derfor er det godt, at Eva Kjer Hansen står fast på, at den plan, der er for genopretning af torsk i Kattegat følges.

  Til trods for, at hun er under enormt pres fra både Danmarks Fiskeriforening og formanden for Læsø fiskeriforening for, at der skal gives flere dage til at fiske i, vakler ministeren heldigvis ikke.

  Det er godt, at fødevareministeren forsvarer torskegenopretningsplanen, men for at rette op på års katastrofal forvaltning, trawlfiskeri og overudnyttelse er der også brug for, at Eva Kjer Hansen beskytter flere vigtige habitater for blandt andre torsk, og ikke mindst at hun sørger for en fuld beskyttelse af Natura 2000-områderne imod fiskeri.

  Kattegattorsken er også grunden til at Danmark og Sverige i 2008 blev enige om at lukke et område i Kattegat fra 1. januar 2009 i en foreløbig periode på tre år. Det er netop sådanne tiltag, der er brug for i Kattegat, der i årevis har været hjemsted for et kraftigt overfiskeri, der på ingen måde har kunnet stå mål med den tilgængelige resource.

  Torsken i Kattegat har simpelthen brug for et mindre fiskeri og for, at der lukkes områder permanent for, at bestanden kan komme sig. I Norge er bestanden af kysttorsk i tilbagegang. Her mener forskningschefen for Havforskningsinstituttet, at den ”fredning” isen giver, kan gå hen at blive kysttorskens redning – simpelthen fordi torsken på grund af isen får fred på gydepladserne fra blandt andet fiskeri.

  Så det er bare med at komme i gang med at beskytte områder på havet, hellere i dag end i morgen, så der også er fisk til de kommende generationer af forbrugere og fiskere.